โครงการ “ห่มดอย คลายหนาว”

ด้วยความยินดีที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
โครงการ “ห่มดอย คลายหนาว” 🙏
โดยจัดมอบสมุดนักเรียนให้กับ โรงเรียนที่เข้ารวมโครงการ จำนวน 1,500 เล่ม