ประกาศผล 24 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 1”

เรา, อุตสาหกรรมสมุดไทย ผู้ผลิตสมุดภายใต้เครื่องหมายการค้า “TBI”, 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 24 โรงเรียนตามรายนามต่อไปนี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 1”

1. โรงเรียนกระทุ่มราย อ่างทอง
2. โรงเรียนแกน้อยศึกษา เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านกาหยี ปัตตานี
4. โรงเรียนบ้านกิโลสาม สระแก้ว
5. โรงเรียนบ้านอาโห ปัตตานี
6. โรงเรียนบ้านชายคลอง พัทลุง
7. โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ นครสวรรค์
8. โรงเรียนบ้านท่าชัย สุโขทัย
9. โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ปัตตานี
10. โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม เพชรบูรณ์
11. โรงเรียนบ้านหัวถนน ชุมพร
12. โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ลำปาง
13. โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เชียงราย
14. โรงเรียนวัดพังตรี สงขลา
15. โรงเรียนบ้านไร่ยาว นครศรีธรรมราช
16. โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี กำแพงเพชร
17. โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ สุโขทัย
18. โรงเรียนบ้านสันม่วง เชียงใหม่
19. โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง แม่ฮ่องสอน
20. โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ เชียงราย
21. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เชียงใหม่
22. โรงเรียนวัดเกาะลอย ราชบุรี
23. โรงเรียนบ้านบางข้าว ฉะุเชิงเทรา
24. โรงเรียนวัดบ้านไร่ พิจิตร

ทางเราจะติดต่อกลับภายในเดือนนี้ เพื่อประสานงานผลิตและจัดส่งสมุด 📚ในลำดับต่อไป

สุดท้ายเราขอขอบคุณทุกๆ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน เรายินดีและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย 🏫 แล้วไว้พบกันใหม่ใน โครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 2” ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2561

ขอบพระคุณครับ 🙏🏽