ทักษะการเขียน ยังจำเป็นอยู่ไหมสำหรับเรา?

ด้วยเทคโนโลยีสมัยไหม คนเรายังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเขียน✏️อยู่ไหม?
คำตอบคือ ใช่ แม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ มนุษย์ก็ยังคงต้องเรียนรู้วิธีการเขียนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
1. การสื่อสาร: การเขียนยังคงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและจำเป็นสำหรับการตั้งค่าวิชาชีพและวิชาการมากมาย
2. ความรู้ด้านดิจิทัล: ทักษะการเขียนมีความสำคัญต่อการสื่อสารดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ รวมถึงอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการสร้างเนื้อหาออนไลน์
3. ทักษะที่ถ่ายโอนได้: ทักษะการเขียนสามารถถ่ายโอนไปยังด้านอื่นๆ ของชีวิตและการเรียนรู้ เช่น การพูดในที่สาธารณะและการคิดเชิงวิพากษ์
4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม: การเขียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
5. การเติบโตส่วนบุคคล: การเขียนยังสามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของการเติบโตส่วนบุคคลและการแสดงออก
ดังนั้น สมุดจดบันทึก📚สมุดนักเรียน ก็ยังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะกับเด็กในวัยเรียน